Home

Kommunens uppgifter enligt lag

Kommunallag (1991:900) Svensk författningssamling 1991

Nämnden för Teknik ska fullgöra kommunens uppgifter enligt 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. När det i författning hänvisas till den nämnd som avses i 1 § lag om nämnder för vissa trafikfrågor, fullgör nämnden för Teknik de kommunala uppgifter som författningen anger 4 § Fullmäktige ska tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens eller landstingets uppgifter enligt lag eller annan författning och för övrig verksamhet. Lagrumshänvisningar hit 12 § Uppgifter som behövs för att en kommun ska kunna ta över ett ärende enligt 10 eller 11 § ska lämnas ut av den kommun som överlämnar ärendet. Lag (2011:328) . 3 kap Styrelsen ska även ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt annan lag eller författning. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller regionen är medlem i. Lag (2019:835)

Kommunallag (2017:725) Svensk författningssamling 2017

 1. Lag (2020:239) . 4a § En kommun får inte i andra fall än som följer av 4 kap. 12 och 16 §§ eller i fall där kommunen handlar som byggherre eller fastighetsägare, ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, i andra ärenden enligt denna lag eller i samband med genomförande av detaljplaner
 2. Det huvudsakliga ansvaret för kommunens uppgifter enligt PBL, inklusive myndighetsutövningen, ligger på byggnadsnämnden. Myndighetsutövning innebär att kommunen har och utövar maktbefogenheter genom beslut eller genom att vidta andra åtgärder som rör enskilda, till exempel medborgare, företag eller föreningar
 3. Kommuner. Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna

Lag (2013:866) . 5 § En kommun ska lämna regeringen de uppgifter om kommunens bostadsförsörjningsplanering som regeringen begär. Lag (2013:866) . 6 § Om kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen saknar någon sådan uppgift som avses i 2 § första stycket 3, får regeringen förelägga kommunen att anta nya riktlinjer Kommunen har obligatoriska och frivilliga uppgifter Kärnan i kommunens obligatoriska uppgifter är mynDIghetSutöVnIng. Det innebär att kommunerna enligt lag har i uppdrag att fatta beslut som rör kommunens medbor-gare och företag. För dig som företagare kan det röra sig om brand- och miljötillsyn, bygglov och serveringstillstånd Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagen (2010:1011) om brandfarlig och explosiva vara. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Kommunstyrelsen fullgör dessutom de frågor som enligt lag eller annan författning ska hanteras av räddningsnämnd 4 § Kommunens uppgifter enligt denna lag fullgörs av den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer. Kommunen får, efter överenskommelse med regionen, om den hör till dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet, överlåta sina uppgifter enligt denna lag till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. Lag (2019:901) Sveriges Kommuner och Regioner och SCB kategoriserar kommuner enligt följande: [2]. Storstäder (4 kommuner år 2012) är kommun med folkmängd över 200 000. Stockholms kommun, Göteborgs kommun, Malmö kommun och Uppsala kommun uppfyller villkoret 2012.; Förortskommuner till storstäder (38 kommuner år 2010) är kommun där minst 50 procent av nattbefolkningen arbetspendlar till annan kommun

Om det finns ett program enligt 10 §, ska kommunen redovisa detta. Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar, ska kommunen redovisa dessa avtals huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal. Lag (2015:668) Kommunens uppgifter. De kommunala uppgifterna kan delas in i två delar: Obligatoriska uppgifter. Det är uppgifter som kommunen måste utföra enligt lag. Till exempel undervisning, omsorg om äldre och för personer med funktionsvariationer och renhållning. Frivilliga uppgifter. Det är uppgifter som kommunen själv väljer att ha Kommunen ska ta tillvara gemensamma intressen för människorna som lever och arbetar i den. Bland uppgifterna finns både sådana som kommunen enligt lag är skyldig att sköta och sådana som är frivilliga Uppgifter enligt lag: Vid höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen enligt, 3 kap. 2 § LEH, för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva. Kommunens uppgifter: • Kommunen bör utbilda och öva kommunstyrelsen i uppgiften att under höjd beredskap ansvara för kommunens ledning Kommunen brukar dessutom arbeta aktivt med turism, kultur och nyföretagande. Vissa verksamheter är kommunerna skyldiga att tillhandahålla enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av kommunens politiker. Kommunerna i Sverige har enligt lag ansvar för: Förskoleverksamhet och skolbarnsomsor

Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför

Karlskrona kommuns budget 2018 by Karlskrona kommun - Issuu

Kommunen ska trots sekretessbestämmelserna, i den form som krävs för interoperabilitet, till Statskontoret lämna de i 112 § avsedda uppgifterna om bokslut, delårsrapporter och kostnader samt de ekonomiska uppgifter som enligt vad som föreskrivs annanstans i lag eller med stöd av lag ska lämnas regelbundet Kommunens uppgifter enligt denna lag fullgörs av den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer. Kommunen får, efter överenskommelse med regionen, om den hör till dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet, överlåta sina uppgifter enligt denna lag till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet. SFS 2019:90 16 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente Uppgifter enligt speciallagstiftning 7 § Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd och patientnämnd enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. Krisledningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners oc

Uppgiftsskyldigheten enligt statistiklagstiftningen (Lag (2001:99) om den officiella statistiken [4]) innebär att näringsidkare, olika organisationer, kommuner och landsting måste lämna in vissa uppgifter som krävs för att producera Sveriges officiella statistik Enligt kommunallagen kan kommunen själv organisera de uppgifter som åligger den enligt lag eller avtala om att organiseringsansvaret överförs på en annan kommun eller en samkommun. Vid lagstadgat samarbete ansvarar en annan kommun eller samkommun för organiseringen av uppgifterna för kommunens räkning Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förord­ningen om den officiella statistiken och SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2019:28). Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftning § 2 Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet och har den närmaste kontrollen över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (2010:900), om inte annat anges nedan. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag sk Fullmäktige ansvarar för kommunens ekonomi och verksamhet samt utövar kommunens beslutanderätt. Fullmäktige beslutar vilka organ kommunen ska ha samt hur befogenheterna och uppgifterna ska fördelas mellan förtroendevalda och tjänsteinnehavare. I 30 § i kommunallagen föreskrivs att organ enligt lagen är . fullmäktig

Men kommunen ska också se till att du, som får stöd enligt LSS, får behålla tillräckligt med pengar för dina personliga behov. Om du är under 18 år och bor i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar har kommunen rätt att ta ut en ersättning av vårdnadshavare för att täcka kostnaderna för din omvårdnad Omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter avseende äldre och personer med funktionsnedsättningar enligt SoL och LSS och vad som i lag sägs inom dessa områden och som inte anförtrotts kommunens Arbetsmarknads- och socialnämnd eller annan nämnd eller styrelse En kommun styrs ibland av annan lagstiftning som påverkar hur länge uppgifter måste sparas, till exempel socialtjänstlagen, patientdatalagen och arkivlagen. I dessa fall kan dina uppgifter komma att lagras under längre tid, enligt gällande lag

Uppgifter enligt speciallagstiftning 17 § Kommunstyrelsen fullgör de uppgifter som åvilar kommunen enligt LSO: Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) om inte annat beslutats. Kommunstyrelsen är räddningsnämnd. Kommunstyrelsen svarar för räddningstjänsten med undantag för tillsyn enligt LSO vid kommunens byggnader och anläggningar Yttrandefriheten får enligt regerings-formen begränsas av riksdagen genom lag. En typ av begränsning är reglerna om tystnadsplikt. Be-stämmelserna om tystnadsplikt för offentliga funktionärer har samlats i offentlighets- och sekretesslagen. 1.4 Rätt att meddela och offentliggöra uppgifter Rätten att meddela och offentliggör 11 § Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och . 8 landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd)

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa

 1. 10 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente
 2. Socialnämnden fullgör vidare kommunens uppgifter enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården. I socialnämndens uppgifter ingår inte att svara för driften av de verksamheter som ingår i nämndens ansvarsområde
 3. 10. kommunens uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva va-ror 11. kommunens upphandlingar, samt kommunens inköpscentral och där samverka med kommunala bolag, kommunalförbund och andra kom-muner 12. utförandet av kommunal jakt 13. kommunens kontaktcente
 4. • kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387). Nämndens ansvar enligt denna punkt omfattar dock inte verkställandet, utförandet, av korttidstillsynen som avses i 9 § p. 7 LSS. Ansvar för utförandet av sådan tillsyn utförs av ()nämnden enligt dess reglemente
 5. 13 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kom-muners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd bered-skap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente
 6. kommun enligt särskilt avtal. Kommunstyrelsen ansvarar för alla kommunens uppgifter som inte enligt lag är förbehållna annan nämnd eller som av kommunfullmäktige genom reglemente delegerats till annan nämnd. 2 § I kommunstyrelsens styrfunktion ingår at
Ljungby kommun

 1. 19 § Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Tillsyn av vissa receptfria läkemedel . 20 § Nämnden ansvarar för kommunens skyldigheter enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
 2. Mycket av den information som kommunen hanterar finns i allmänna handlingar vilket gör att vi enligt lag måste lämna ut den så länge uppgifterna i dessa inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Utöver detta kan det hända att andra myndigheter, med stöd i lag, kan begära ut uppgifter om dig
 3. Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). Som krisledningsnämnd har styrelsen rätt att överta beslutanderätt frå
 4. Nämnden fullgör bland annat kommunens uppgifter när det gäller: prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) prövning och tillsyn enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814) plan- och byggnadsväsendet enligt plan- och bygglagen (2010:900) förutom att svara för översiktlig planerin

Personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. För att få insatser utifrån lagen ska den sökande omfattas av lagens personkrets och ha behov av den sökta insatsen De uppgifter som kommunen har enligt denna lag ska skötas av ett eller flera kollegiala organ som utses av kommunen. Till organets uppgifter hör även att företräda kommunen, bevaka dess rätt och föra talan i ärenden som angår individuell verkställighet av småbarnspedagogisk verksamhet samt att i dessa ärenden ingå avtal och andra rättshandlingar på kommunens vägnar

Så fungerar en kommun - Säffle kommun

Uppgifter Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänst och vad i lag sägs om socialnämnd. Avseende insatser riktade till: barn och unga äldre människor människor med funktionshinder Missbrukare Personer som vårdar eller stödjer närstående Brottsoffer den kommunala hälso- och sjukvården, insatser enligt lag(1193:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). Kommunstyrelsen ska i samarbete med krisledningsnämnden Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, föräldrabalken, hälso- och sjukvårdslagen, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, lag om vård av missbrukare i vissa fall. Socialnämnden ansvarar för ersättningar till ensamkommande barn • Kommunens uppgifter enligt lag om bostadsanpassingsbidrag • Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst (beslut i enskilt fall) Socialnämnden beslutar om deltagande i internationella projekt (t ex EU-projekt) inom sitt verksamhetsområde, inom ramen för beviljade anslag och med beaktande av fullmäktiges antagna internationella strategi och andra riktlinjer

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som sägs i lag om socialnämnd, förutom ansvar för förskole- och fritidshems­verksamheten. Vård- och omsorgsnämnden utövar också ledningen för den kommunala hälso- och sjukvården samt ledningen för verksamheten med stöd och service enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade kommunens uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor avseende räddningstjänsten och brandförebyggande verksamhet. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet, trafikverksamhet

Video: Kommunens uppgifter - Vaxjo

Kommunallag (2017:725) Lagen

lag om tobak och liknande produkter, strålskyddslagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel i Strängnäs kommun. Förordning om gaturenhållning och skyltning som är en del av miljöbalken ingår också. Denna tillsynsplan beskriver hur nämnden avser att bedriva sin tillsyn enligt ovanstående lagstiftningar under 2020 Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens kart- och mätningsverksamhet. När det i lag eller författning hänvisas till den nämnd eller de nämnder som avses i 1 kap. 4 § och 12 kap. 1 § plan- och bygglagen utför byggnadsnämnden de kommunala uppgifterna med undantag av de uppgifter som kommunstyrelsen ansvarar för enligt sitt reglemente Förfrågan om kommunens webbsändningar enligt marknadsföringslagen då Boverket hade lämnat de aktuella uppgifterna i en av Boverket utgiven broschyr det allmänna åberopa grundlagsskydd för att undgå förpliktelser enligt lag som är menade att skydda den enskildes personliga integritet

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, Lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130), särskilt beakta personalvårdande insatser. Övrig förvaltning. 7 § Uppgifter enligt speciallagstiftning . Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd (1944:475), fullgör uppgifter enligt lagen (1994:1720) o Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor vänder sig till dig som arbetar med tillsyn i kommunen, till dig som ska bli tillsynsförrättare och till dig som vill lära dig mer om tillsyn. Boken ger stöd vid planering, prioritering och genomförande av tillsyn och genom konkreta exempel inspirerar den till att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och de enskilda.

Kommunens organisation - Malung-Sälen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 2014 antog Nordmalings kommun en ny politisk organisation som innebär att facknämnderna socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden upphörde och ersattes med utskott under kommunstyrelsen Nämnden fullgör dessutom kommunens uppgifter enligt miljöbalken, kemikalielagstiftningen, livsmedelskontrollen, smittskyddslagen, strålskyddslagen, lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning- och skyltning, lagen om sprängämnesprekursorer, lagstiftningen om animaliska biprodukter och framställda produkter, tobakslagen och alkohollagen (folköl) och lagen om receptfria. Personer som behöver stöd för att kunna leva ett bra liv har rätt att få omsorg och hjälp utifrån sina behov. LSS-handläggarna tar hand om ansökningar om LSS-insatser och för dessa insatser tas inte någon avgift ut. Biståndshandläggare har hand om ansökningar om bistånd med service och omsorg enligt socialtjänstlagen. En av handläggarnas viktigaste uppgift är att vägleda och. Information om behandling av personuppgifter enligt dataskydds-förordningen när personuppgift har inhämtats från den registrerade. Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är socialnämnden skyldig att informera dig om följande:. Personuppgiftsansvarig är Socialnämnden, 661 80 Säffle, tfn 0533-68 16 77.; Socialnämndens dataskyddsombud, Lena Fjällman-Johnsson, Socialnämnden, 661 80. Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens obligatoriska uppgifter enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Nämnden har också ansvar för de övriga uppgifter som enligt annan lag ska utföras inom dels plan- och byggnadsväsendet och dels inom miljö- och hälsoskyddsområdet

12 § Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente Bjuvs kommun lämnar inte ut personuppgifter till andra myndigheter eller bolag, såvida det inte finns en skyldighet för kommunen att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Bjuvs kommun lyder under offentlighetsprincipen, vilket innebär att kommunen är skyldig att lämna ut allmänna handlingar vid en sådan begäran 13 § Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. Krisledningsnämndens verksamhet regleras i krisledningsnämndens reglemente Bygg- och miljönämnden ska svara för kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de angränsande områden som enligt gällande lagar och författningar åligger sådan nämnd. Däri ingår bland annat kontroll av försäljning av receptfria läkemedel

Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente De kategorier av mottagare som kommunen kan komma att dela personuppgifterna med är: Internt inom kommunen (exempel registratorer, handläggare, it-personal och personalansvariga). Andra myndigheter såsom SCB, försäkringskassan, polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag

lagen. Uppgifter som är tillåtna för socialtjänsten att behandla, enligt 7 § punkterna 1 och 2, är bland annat person- och samordningsnummer och känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen. Av 7 § andra stycket lagen framgår att personuppgifterna som räknas upp i första stycket få Och då hoppade, enligt min bedömning, nyss nämnda kommundirektör själv i galen tunna. Jag vill naturligtvis inte peka finger, men kan i sammanhanget inte låta bli att tipsa ledningen i Hörby kommun om att det finns en del arbetsrättsliga och arbetsmiljömässiga regler En kommun styrs ibland av annan lagstiftning som påverkar hur länge uppgifter måste sparas, till exempel socialtjänstlagen, patientdatalagen och arkivlagen. I dessa fall kan dina uppgifter komma att lagras under längre tid enligt gällande lag Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt 1. förfogandelag (1978:262), 2. hemvärnsförordning (1997:146), 3. lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt och 4. lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m m under höjd beredskap. 36 § Kommunstyrelsen ansvarar för säkerhetsprövning och placering Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av en ansökan enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Kommunen får också ta ut avgift för sin tillsyn enligt samma lag. Avgifternas storlek beslutas av kommunfullmäktige

Socialtjänstlag (2001:453) Svensk författningssamling 2001

 1. - fullgör kommunens upp, gifter enligt lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, - fullgör kommunens uppgifter i enlighet med lagen om skydd mot olyckor i de delar som inte avser tillsyn och tillstånd, - fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om extraordinära händelser, Kommunstyrelsen är tillika.
 2. Därför bör kommuner betraktas som offentligrättsliga juridiska personer. Skälen för offentligrättsliga juridiska personer Det rör sig inte om någon frivillig sammanslutning av enskilda utan kommuner skall finnas enligt lag. (RF 1:7) Medlemskapet i en kommun är tvunget och inträder automatiskt när medlemsgrunderna i KomL 1:4 uppfylls
 3. enligt första stycket. Lag (2003:199). 5 § Kommunen får sluta avtal med annan om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd a
 4. ersättning som landstingen får enligt 5 kap 1 § LEH betalas ut av Socialstyrelsen för verksamhet inom Socialstyrelsens ansvarsområde. För övrig verksamhet bestämmer MSB om ersättningen och betalar ut den inom ramen för vad regeringen beslutar. 1 Lagen (2006:544) om kommuner och landstings uppgifter inför och unde

Kommunens olika roller - PBL kunskapsbanken - Boverke

samt de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag och förordning. Ersättares tjänstgöring (6 kap. §17 KL) §2. Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. §3 3. Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 4. Ansvara för utformning av system för intern kontroll. 5. Fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och andra författningar på arbetsmarknadspolitikens område, såvida de inte ankommer på annan nämnd. Processbehörighe Kommunens uppgifter. Kommunen har en nyckelposition vad gäller invandrarnas integration. En stor del av det integrationsfrämjande arbetet görs inom kommunens basservice. Invandrarna behöver fostrings-, Enligt 30 § i lagen om främjande av integration ska kommunen

Byggherrens ansvar - PBL kunskapsbanken - Boverke

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården samt ansvarar för berörd driftverksamhet. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom kultur- och utbildningsområdet samt ansvarar för berörd driftverksamhet Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lag om arbetsmarknadspolitiska program. Nämnden har betalningsansvar för de utskrivningsklara patienter enligt lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Styrande dokument Senast ändrad 2016-12-20

Nu vänder skolresultaten – lärarbristen kvarstår | SVT Nyheter

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom utbildningsområdet och har ansvaret för - förskola, Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunen uppfyller krav enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 11 § Kommunstyrelsen ansvarar fö • kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387). Nämndens ansvar enligt denna punkt omfattar dock inte verkställandet, utförandet, av korttidstillsynen som avses i 9 § p. LSS. Ansvar för utförandet av sådan tillsyn utförs av ()nämnden enligt dess reglemente

Kommunanställdas läkarintyg kunde ses av all personal

Kommuner och regioner - SK

Värnamo kommun har rätt att behandla dina personuppgifter om det finns regler i lag eller annan författning, som kräver att vi behandlar uppgifterna för att uppfylla kraven. Vi har också rätt att behandla personuppgifter för att fullgöra åtaganden mot en enskild 11 § Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente § 2 Uppgifter enligt speciallagstiftning Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för 1. beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag, 2. den prövning och den tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 3 Vanligen är kommunens behandling av personuppgifter grundad på kommunens skyldigheter enligt lag till exempel skola och socialtjänst och i de fallen är det även kommunens rättsliga förpliktelser som utgör den lagliga grunden. I annat fall kan det röra sig om ett allmänt intresse eller om att du har ett avtal med kommunen

14 döda rävar slängda längs med väg på Orust | SVT NyheterHamnar till salu - bÃ¥tägare oroliga | VästnylandBlankett, Underlag för beräkning av avgift för äldreomsorgKungälvs-Posten » Bilist körde av vägen in i stenmur

Kommunens ansvar för bostadsförsörjningen - Kommunernas

Uppgifter enligt speciallagstiftning 12 § Styrelsen ska besluta om registreringar av lotterier verksamma inom kommunen samt utöva tillsyn enligt Spellagen (2018:1138) ge uppdrag åt sammanslutningar av kommuner att träffa avtal om anställningsvillkor för personal enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 2. uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 3. uppgifter enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Nämnden ansvarar inte för ekonomiskt bistånd, insatser till personer med en psykisk funktionsnedsättning eller uppgifter enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 3 § Kommunens uppgifter enligt denna lag fullgörs av den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer. Kommunen får, efter överenskommelse med regionen, om den hör till dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet, överlåta sina uppgifter enligt denna lag till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten avseende individ- och familjeomsorg (exklusive ekonomiskt bistånd), kommunal vård och omsorg som inte avser äldre, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och de uppgifter som enligt annan lag eller författning ankommer på socialnämnd, med undantag för de uppgifter som åligger arbets- och företagsnämnden.

Lag (1997:736) om färdtjänst Lagen

En kommun får enligt 2 kap. 5 § socialtjänstlagen sluta avtal med någon annan om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Myndighetsutövning får inte överlämnas till ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ. Kommunen har enligt kommunallagen ansvar att följa upp verksamhet, oavsett. Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken. I SCB:s före­skrifter om kommunens skyldig­het att lämna upp­gifter till statistik om ny­bygg­nad, till­bygg­nad och om­bygg­nad av bostäder och ny­bygg­nad och till­bygg­nad av lokaler, (SCB-FS 2011:23), framgår vilka uppgifter som avses Tillämpningsområde. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till ersättning för kommuner för ingående skatt enligt mervärdesskattelagen () och skyldighet att i vissa fall justera en sådan ersättning. Det som sägs om kommun i denna lag gäller även region och kommunalförbund samt samordningsförbund som avses i 4 § lagen () om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Nämnden ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730), alkohollagen (2010:1622) samt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). Tillsynen enligt lagen om tobak och liknande produkter avser den omedelbar 11 §. Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra-ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommu

Sveriges kommuner - Wikipedi

kommunen måste följa de ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret kommunen rätt att inom dessa ramar fatta självständiga beslut och ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter. Kommunen ska enligt grundlag beakta allas likhet inför lagen sam Nämnden fullgör kommunens uppgifter - avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken, - avseende prövning och tillsyn enligt livsmedelslagen, - vad gäller kommunens uppgifter enligt tobakslagen i den del som avser rökfria miljöer, - avseende kontroll av försäljning i detaljhandeln enligt lag om handel med viss Styrelsens uppgifter 1 o förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 §§ och 38 § lagen (1976:580) o belägenhetsadresser enligt lagen om lägenhetsregister, namn på gator, kvarter, all- männa platser,. enligt 3 § lagen (1997:735) om riksfärdtjänst fullgör kommunens uppgifter enligt nämnda lagar. 13. Kommunstyrelsen är den nämnd som enligt 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor fullgör kommunens uppgifter inom trafik- tillika trafiksäkerhetsområdet. 14. Kommunstyrelsen är den nämnd som enligt 3 kap 11 § Lag. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt lagen om assistansersättning (LASS). Nämnden leder inom sin verksamhet hälso- och sjukvården, dock inte enligt 24 § Hälso- och sjukvårdslagen (medicinskt ansvarig sjuksköterska mm) Omsorgsnämnden består av tio ledamöter och tio ersättare och är valda för mandatperiode

Användning av allmän plats - PBL kunskapsbanken - Boverke

lag om socialnämnd i socialtjänstlagen (SoL). Socialnämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst samt uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dessutom fullgör socialnämnden kommunens uppgifter enligt hälso- oc 11. Fullgöra kommunens uppgifter enligt i Lagen om trafiknämnd (lag om nämnder för vissa trafikfrågor 1978:234). Personalpolitiken § 9 Kommunstyrelsen leder, samordnar och utvecklar arbetsgivarpolitiken inom kommunen och ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bland annat 11 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente 3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § kommunallagen eller enligt annan lag eller författning, 4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 5. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendehanteringssystem, e-postsystem, IT-system Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen om totalförsvar och höjd beredskap samt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, förutom de uppgifter som fullgörs av krisledningsnämnden i fredstid. Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskil

('med förslag till lag om samhällets vård av barn och

Lag (2019:973). 15 kap. Avtal med annan om överlämnande av uppgifter 1 § Regioner och kommuner får med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som regionen eller kommunen ansvarar för enligt denna lag. Av avtalet ska framgå de särskilda villkor som gäller för överlämnandet Som registrerad i någon av kommunens register har du enligt lag vissa rättigheter. Rätt till tillgång (registerutdrag) Kävlinge kommun är alltid öppen och transparent med hur vi behandlar dina personuppgifter, och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära ett registerutdrag 8. kommuner enligt 6 kap. 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 9. anställa och entlediga kommunens förvaltningschefer efter samråd med berörd 10. nämnd. 11. besluta i ärenden om förflyttning av anställda från en nämnd till en annan. 12. vara pensionsmyndighet Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt särskild lagstiftning inom plan- och byggväsendet, trygghets- och säkerhetsområdet samt inom miljö-, hälso- och naturskyddsområdet. Samhällsbyggnadsnämnden utgör även kommunens räddningsnämnd och är trafiknämnd samt ansvarar för kommunens trafiksäkerhetsarbete mervärdesskattelagen (1994:200), ML, och det särskilda ersättningssystemet enligt lagen om ersättning för viss moms för kommuner (2005:807), LEMK. Enligt kommunen har man under 2018 varken övertagit eller överlåtit anläggningar eller fått uppgift om andel yta som utgör kansliytor som vidareupplåts till de ideella föreningarna

 • Öronljusbehandling.
 • Insemination statistik.
 • Frachtführer im festeinsatz gesucht.
 • Linköping sviesta.
 • William och kate på besök i sverige.
 • Meddelanden facebook inte vänner.
 • Uc kreditbetyg skala.
 • Gravid magen hård hela tiden.
 • Manipulierte bilder politik.
 • Bones wikia.
 • Flourfri tandkräm.
 • Väder fuerteventura.
 • Nki ski.
 • Loppis kasernhöjden karlstad.
 • Iltasanomat sää.
 • Vad anger ett grundämnes atomnummer.
 • Bundesliga live stream.
 • Elula lottie miriam cohen montgomery moses brian baron cohen.
 • Follikulit bilder.
 • Installera tvättmaskin stickkontakt.
 • Sonab od 11.
 • Heringsdorf tipps.
 • Grönsakssvarv cervera.
 • Yumi spelhall.
 • Hyresrätt umeå.
 • Dailymotion görlitz.
 • Ställplats tjolöholm.
 • Ess skala.
 • Psykologmottagning föräldra och barnhälsa.
 • English terrier.
 • Cafe blomstermåla.
 • Hautausschlag durch stress.
 • Vad tänder tjejer på hos killar.
 • Victor choulman.
 • Slender man download.
 • Ursinnig kvinna korsord.
 • 24nt sport.
 • Vera arkitekter norra djurgårdsstaden.
 • Medelålder universitet.
 • Musselmalet diskmaskin.
 • Gmail emojis meaning.