Home

Nationella riktlinjer missbruk

ANDTS - riskbruk, missbruk och beroende - Socialstyrelse

Riktlinjerna är ett stöd för styrning och ledning, utifrån lagstiftning och Social-styrelsens nationella riktlinjer, i strävan att ge en kvalitativ god vård och om-sorg inom socialförvaltningens missbruks- och beroendevård. Riktlinjerna vänder sig till all personal som arbetar förebyggande, uppsökande Tillhörande dokument och bilagor. Bilaga - Bedömningsinstrument - Vård och stöd vid missbruk och beroende - Nationella Riktlinjer; Bilaga - Hälsoekonomiskt underlag - Vård och stöd vid missbruk och beroende - Nationella riktlinjer Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. För att följa upp utvecklingen och kvaliteten i vården och omsorgen tar vi fram målnivåer och utvärderingar, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna samt nationella riktlinjer. Begreppsförklaring Med missbruk avses en återkommande eller varaktig konsumtion som leder till allvarliga följder för den enskilde i form av medicinska och sociala problem. Allt icke-medicinskt bruk av narkotika anses som ett missbruk.1 Med riskbruk avses en konsumtion som kan väntas leda till missbruk och beroend

Nationella riktlinjer - Socialstyrelse

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Lennart Rådenmark, moderator, Länsstyrelsen. D. en 24 november 2015 arrangerades en heldagskonfe-rens om Socialstyrelsens reviderade Nationella riktlin-jer för missbruks- och beroendevården. Under dagen deltog cirka 220 beslutsfattare och nyckel Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling nationella riktlinjer har på deras förståelse av missbruk och beroende, samt på deras val av insatser? 1.3 Avgränsning Vi har valt att intervjua ett antal socialarbetare inom socialtjänstens vuxenenhet för personer med missbruksproblem om vad som påverkar deras förståelse av missbruk och beroende och deras utredningsförfarande

Det dokument - Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård - som publicerades i början av 2007 samman-fattar de kunskaper om metoder och tekniker som fram till halvårsskiftet 2004 var tillgängliga. Arbetet bygger i huvudsak på de översikter och analyser som fem expertgrupper utarbetat. Litteratursökning, evi Konferensen om Nationella riktlinjer - Vård och stöd vid missbruk och beroende i Göteborg 2016-08-31 Den 31 augusti 2016 arrangerades en heldagskonferens i Göteborg om de nya riktlinjerna. Många kunniga forskare och föreläsare medverkade under dagen Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Vi finns för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på

Rekommendationer om vård och stöd vid missbruk och beroende finns i Socialstyrelsens nationella riktlinjer, som riktar sig till både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Metod. Denna kartläggning utgår från elva domäner (listade i tabellen) och systematiska över­sikter publicerade inom dessa domäner Nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevård, rättspraxis samt kommunens mål och ambitioner utgöra ett stöd i handläggarnas arbete med att besluta och utforma insatser. Syfte . Riktlinjerna har tre huvudsyften: • Ge en generell beskrivning av socialtjänstens utbud för personer me År 2007 kom Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård från Socialstyrelsen. Denna skrift behandlar hur kommun och landsting ska arbeta inom missbruks- och beroendevården. Det pågår en revidering av de nationella riktlinjerna och en reviderad version kommer att vara klar under våren 2015 Volym 2 av 2 Till läsaren Missbruksutredningens slutbetänkande Bättre insatser vid missbruk och beroende - Individen, kunskapen, ansvaret (SOU 2011:35) består av två volymer. Denna volym innehåller utredningens analys av olika relevant Etikettarkiv: Nationella Riktlinjer för missbruk och beroendeproblematik Studiecirkel runt de Nationella Riktlinjerna. 10 april, 2009--REPORTAGE allmänmedicin, ANA,.

Folkhälsomyndigheten — Myndigheten för folkhälsofrågo

 1. Nationella riktlinjer för behandling av spelmissbruk. - Det finns även ett samband mellan spelproblem och andra typer av missbruk. Skillnaden är att de ekonomiska konsekvenserna blir så mycket större. Samsjuklighet är också vanligt
 2. Det finns idag flera effektiva metoder för att förebygga och tidigt bromsa alkoholproblem med hjälp av företagshälsovården. Nu finns de tillgängliga i nya nationella riktlinjer. Den som dricker för mycket alkohol utgör ofta en riskfaktor på sin arbetsplats, är oftare sjukskriven, och presterar sämre när han eller hon är där. En persons alkoholrisk- eller missbruk [
 3. Riktlinjer missbruksvård behandlingshem. God vård. 28 jan 2013. God vård är ett ämne som kommer att aktualiseras till hösten 2013 när Socialstyrelsen släpper sin revidering av nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevård
 4. Missbruk och beroende är en prioriterad fråga för SKR. Missbruks- och beroendevården omfattar hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens ansvar för människor i alla åldrar med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel samt spel om pengar
 5. Förord I dessa nationella riktlinjer ger Socialstyrelsen rekommendationer om vård och stöd vid missbruk och beroende. Riktlinjerna är en revidering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård från 2007
 6. Med stor tillfredsställelse hälsar vi tillkomsten av nationella riktlinjer. Det har länge saknats ett uttryck for en samlad uppfattning om hur missbruks- och beroendevården bör bedrivas. Detta vård- och omsorgsfält är känt för sina, ibland ideologiskt konjukturstyrda, skiftningar, sin splittring och sina motsägelser
 7. Brukarråd för missbruks- och spelberoende. Medverkan av följande föreningar: Verdandi Borlänge, RFHL Dalarna, SPES Dalarna, RIA Ludvika, IOGT-NTO Dalarna, FMN Mora/Orsa och Länkarna Borlänge med flera

Nationella riktlinjer inom 18 områden Slutversioner • Astma och KO • Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancer • Demenssjukdom • Depression och ångest-syndrom • Diabetes • Endometrios • Hjärtsjukvård • Levnadsvanor • Lungcancer • Missbruk och beroende • MS och Parkinson • Palliativ vård. 2 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Nationella riktlinjer för vård, behandling och omsorg De baseras på vetenskap och/eller bepröva Syftet med denna riktlinje är att säkerställa en enhetlig och rättssäker handläggning av ärenden som rör missbruk och socialpsykiatri. Därtill syftar riktlinjen till att fastställa vad om utöver det som fastställts i nationella regelverk, är att bedöma som skälig levnadsnivå, enligt Socialnämn-den i Klippans kommun. 2 Definitione

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevår

missbruks- och beroendevård av högsta internationella standard, som överlämnas till regeringen under våren 2011, ska utgå från nationellt certifierad alkohol- och drogbehandlare och har arbetat många år med behandling av personer med grava alkohol- och drogproblem Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende - Stöd för styrning och ledning 2015: Socialstyrelsen. Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede - Vägledning, rekommendationer och indikatorer - Stöd för styrning och ledning 2013: Socialstyrelsen Ett nytt regionalt vårdprogram om narkotika och doping har publicerats på webbplatsen Psykiatristöd . Det omfattar nio vårdområden. Nu är också remisserna inlämnade på de nya preliminära nationella riktlinjerna kring missbruk och beroende Nationella riktlinjer. Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för hur olika sjukdomar kan förebyggas, utredas och behandlas. I riktlinjerna kan du läsa om vad som rekommenderas för den sjukdom eller de problem som du har

Nationella riktlinjer- Vård och stöd vid missbruk och

 1. Behandling för den lider av missbruk följer alltid vissa riktlinjer. Ibland kan man behöva tvångsomhänderta missbrukare om de är en fara för sig själva
 2. tillämpa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för risk- missbruks- och beroendevården. Vidare står där att läsa att man ska utveckla samverkan mellan Landstings- och kommuners vård för personer med riskbruk, missbruk och 2 Se modell sida 10, nivå A. Datum 2013-10-2
 3. Dessa riktlinjer är en uppdatering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård från 2007. I uppdateringen har prioriteringar genomförts för första gången inom detta område. Prioriteringen innebär att förhållande-vis mer resurser bör fördelas till högt rangordnade metoder än till metode
 4. 2.3.2 Nationella riktlinjer Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård5 riktar sig både till socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Syftet är att göra vården tydligare och mer enhetlig samt att ge huvudmännen ett underlag för att effektivt använda 4 Samt även åt ett utskott, ledamot eller ersättare

Kartläggning och nationella riktlinjer 31 Otydligheter i de inkluderade översikterna 32 — Begrepp och definitioner 32. 7 Överväganden för forskning, policy och praktik 35. Metodologiska utmaningar inom missbruks- eller beroendeområdet 36. 8 Projektgrupp och externa granskare 37. Projektgrupp 37 — Sakkunniga37 — SBU3 Riktlinjerna skall tillämpas vid handläggning av ärenden inom kommunens verksamhet för vuxna med missbruk- och beroendeproblematik. Riktlinjerna skall ha sin utgångspunkt i socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Nationella riktlinjer för missbruks- oc missbruk • 30 -50 % - av personer som vårdas för beroende har samtidigt någon psykisk sjukdom. • 20-30 % - Av psykiatrins aktuella patienter har någon form av missbruksproblem (ECA, Nationella riktlinjer) • De psykiatriska problemen har ofta föregått missbruket. • Ångest • Depression • Personlighets störninga av nya och uppdaterade nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården. De nya riktlinjerna omfattade även rekommendationer gällande barn och unga. Risk- och missbruk bland barn och unga är ett samhällsproblem som leder till negativa konsekvenser på både kort och lång sikt för den enskilde och samhället i stort

Nationella riktlinjer för missbruks-och beroendevård 2007 vs 2015 Vad är nytt? • Från 53 till 153 rekommendationer • Prioriteringar • Fokus på beslutsfattare • 3 nya områden: ungdomar, läkemedelsberoende och psykosociala stödinsatser • Indikatorer för uppföljnin Nationella och regionala aktörer Sveriges kommuner och regioner - SKR. Missbruk och beroende är en prioriterad fråga för SKR. Missbruks- och beroendevården omfattar hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens ansvar för människor i alla åldrar med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel samt spel om pengar regionens arbete vid implementering av de nationella riktlinjerna för missbruk och beroende. I förslaget till överenskommelse mellan VGR och länets kommuner anges detta som ett särskilt utvecklingsområde med motiveringen: Missbruk bland barn och ungdomar skiljer sig mycket från missbruk bland vuxna både Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015 - hur kan de hjälpa oss utveckla kunskapsbaserad vård - de största förändringarna jmf tidigare version av NR Göteborg 2016-08-31 Agneta Öjehagen Sakkunnig NR missbruk beroende Professor, socionom, leg.psykoterapeu Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Om publikationen. Löpnummer: 2016:54. Diarienummer: -ISBN/ISSN-nr: 1403-168X. Publiceringsår: 2016. Sidantal: 20. Publikationstyp: Rapport. Spridningskonferens i Västra Götaland av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Nationella riktlinjer för missbruks - och beroendevård - om riktlinjerna . Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2007 . Vad är nytt Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården bör erbjuda behandling med MATRIX-programmet till individer med missbruk eller beroende av centralstimulerande medel (prioritet 3). Det finns ingen bred klinisk erfarenhet av metoden i Sverige eftersom metoden inte är vanlig här Population: Personer med alkoholmissbruk eller alkoholberoende Intervention/ Insats: Acceptance and commitment therapy (ACT). Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015 (Vetenskapligt underlag, rad D07), för en beskrivning av interventionen/insatsen

iakttagelser när det gäller unga personer i åldern 25 år inom missbruks- och 18-beroendevården. En del av tillsynen berör även barn i åldern 15 till och med 18 år. Tillsynen är nationell och sammanlagt har 64 verksamheter inom socialtjänst, hälso- och sjukvård samt hem för vård eller boende (HVB) granskats under 2016 I de nationella riktlinjerna är det missbruk och beroende enligt diagnosklassifikationerna i diagnossystemet DSM-IV som avses. 1.2.1 Missbruk Enligt diagnossystemet DSM-IV krävs att minst ett av fyra kriterier är uppfyllda under en och samma tolvmånadersperiod för att det ska vara ett missbruk Andra nationella riktlinjer som har beröringspunkter med dessa är därför riktlinjerna om ohälsosamma levnadsvanor, missbruk och beroende samt depression och ångestsyndrom. Ohälsosamma levnadsvanor är en viktig orsak till kroppsliga sjukdomar hos personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

PPT - Riktlinjer ljumskbråck PowerPoint Presentation - ID

Riskbruk, missbruk och beroende. Regionen och länets kommuner har sedan 2016 gemensamma riktlinjer för vård av personer med missbruk eller beroenden. Målet är att ge den enskilde samordnad evidensbaserad vård och behandling. Riktlinjerna utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan erbjuda interaktionell terapi vid missbruk eller beroende av alkohol (prioritet 4). Kompetenskrav Leg. psykolog eller leg. psykoterapeut med relevant terapiinriktning, alternativt hälso- och sjukvårdspersonal med grundläggande psykoterapiutbildning (steg-1) med relevant inriktning under. Program Adhd - remissversion Depression och ångestsyndrom Schizofreni och liknande tillstånd Självskadebeteende Skadligt bruk/missbruk och beroende - remissversion Användarguide Varje vård- och insatsprogram kan anpassas så att du får just den information du behöver för din verksamhet, yrkesroll och situation Riktlinjer för boendestöd missbruk - revidering 2017 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att riktlinjerna för boendestöd missbruk revideras en-ligt förslag. Bakgrund Socialnämnden fastställde riktlinjer för boendestöd missbruk 2016-01-26. För att enklare kunna göra ändringar av möjliga val av individstödjande aktivitete Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Preliminär version regionala seminarier våren 2014 Nya grepp i behandlingen av alkoholproblem konferens Riddargatan 1, 15 nov 2013 Agneta Öjehagen Expert i pågående riktlinjearbete Professor psykosocial forskning, Lunds universite

Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att insatsen bör erbjudas vid missbruk och beroende av. centralstimulerande preparat, som tillägg till CRA (prioritet 3) cannabis, som tillägg till KBT eller ÅP, och MET (prioritet 7) opioider, inom ramen för läkemedelsassisterad behandling (prioritet 5) Population: Personer med cannabismissbruk eller cannabisberoende Intervention/ Insats: Haschavvänjningsprogrammet (HAP). Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015 (Vetenskapligt underlag, rad D18), för en beskrivning av interventionen/insatsen Stöd vid implementering av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende VGR konferens -Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, Göteborg 24/11 2015 Nils Stenström nils.stenstrom@socialstyrelsen.se 2015-11-2

PPT - Samsjuklighet psykisk störning, sjukdom och

Det finns ett antal publicerade nationella och internationella översiktsartiklar och evidensbaserade riktlinjer för hur psykisk ohälsa på arbetsplatsen ska utredas och åtgärdas. Under 2015 har två svenska översikter inom området publicerats (Vingård m fl 2015, Aronsson m fl 2015). Inför arbetet med dessa riktlinjer genomfördes e Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för hur missbruk och beroende bör utredas och behandlas. Riktlinjerna innehåller rekommendationer till hälso- och sjukvården om vissa undersökningar och behandlingar som kan vara aktuella för att ta hand om dig Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör/kan erbjuda KBT vid missbruk eller beroende av alkohol (prioritet 2) som tillägg till nedtrappning av bensodiazepiner (prioritet 3) för personer med opioidberoende i läkemedelsassisterad behandling (prioritet 3

Missbruk och beroende - Landstinget i Värmland

Ett samtal med Ann-Sofie Nordenberg om dom Nationella Riktlinjerna. Det är viktigt att de riktlinjer som finns bygger på fakta och att det underlag som används har sin utgångspunkt i vad som fungerat bra. Vad är dom nationella riktlinjerna för något? Det är en sammanställning som ett antal forskargrupper har kommit fram till när de Policyn har utarbetats med utgångspunkt i socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Det är angeläget att dessa riktlinjer får genomslag i verksamheterna inom kommunerna, landstinget och kriminalvården. Del I redovisar syftet med policyn, bakgrund och statistik, definitioner samt ansvars Nationella riktlinjer avser missbruk och beroende hos vuxna. Värdegrund. I Jönköpings län har Kommuner i Samverkan och Landstinget tagit fram en gemensam värde-grund: • Vi utgår från patientens/brukarens behov • Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser • Vi bemöter varandra med respekt och visar tilli

Remissvar rörande Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Stockholm 11 juni 2006 Inledningsvis vill vi betona att detta försök av socialstyrelsen att få till stånd en samsyn mellan de olika huvudmännen och kompetenserna som kommer i beröring med människor som använder alkohol och andra droger är mycket berömvärt Nationella riktlinjer för missbruks-och beroendevård 2007 Vad är nytt? • Prioriteringar • Fokus på beslutsfattare • 2 nya områden: ungdomar och läkemedelsberoende • Indikatorer för uppföljnin Population: Personer med missbruk eller beroende av centralstimulerande preparat (kokain eller amfetamin) Intervention/ Insats: MATRIX. Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015 (Vetenskapligt underlag, rad D25), för en beskrivning av interventionen/insatsen

När det gäller alkoholberoende rekommenderar de nationella riktlinjerna åtta psykosociala behandlingar. CRA är en av dem. Effekten av metoden är nykterhet, minskad konsumtion, färre dagar med missbruk och förbättrad livskvalitet. HAP - Haschavvänjningsprogrammet. En metod för behandling av cannabismissbruk Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Det gäller riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende och omfattar följande områden: bedömningsinstrument, medicinska test, läkemedelsbehandling, psykologisk och psykosocial behandling, psykosociala stödinsatser, behandling vid samsjuklighet och behandling av ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem

Nationella riktlinjer för missbruks-och beroendevård -indikatorer för uppföljning. Uppföljning med hjälp av indikatorer -verksamheter 2014-11-05 4 De nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende innehåller bl.a. rekommendationer om bedömningsinstrument, medicinska test, såsom urin-, saliv-, eller blodprov, läkemedelsbehandling, psykologisk och psykosocial behandling, psykosociala stödinsatser, behandling vid samsjuklighet och behandling av ungdomar Socialstyrelsens förslag till nationella riktlinjer för missbruks- och beroen-devård har remitterats till stadsdelsnämnderna i Bromma, Enskede - Årsta och Vantör samt socialtjänstnämnden. Remisstiden går ut 2006-05-19. Remissen i sammandrag Socialstyrelsen konstaterar inledningsvis att antalet personer med miss Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Remiss från Socialstyrelsen Remisstid 9 juni 2006 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Som svar på remissen från Socialstyrelsen om nationella riktlinjer för miss-bruks- och beroendevård överlämnas och åberopas vad föredragande bor

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Vad innehåller riktlinjerna och vad innebär de i praktiken? Den 24 november 2015 arrangeras en heldagskonferens om Socialstyrelsens reviderade nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården på Clarion Hotel Post i Göteborg

Start Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Kognitiv svikt och samtidigt alkoholberoende eller missbruk - Utredning av demenssjukdom efter minst två månaders alkoholfrihe Individer med skadligt bruk (missbruk) och beroende, samt eventuell psykisk ohälsa med behov av stöd för att kunna hantera vardagslivet. Kunskapsläge Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att socialtjänsten kan erbjuda boendestöd (prioritet 4) Förkortningar som används i de nationella riktlinjerna (pdf, nytt fönster) Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, Socialstyrelsen (pdf, nytt fönster) FAS UT (nytt fönster) Provtagningshandboken, Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings lä Delarna i 15-metoden bygger på Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården 2015, samt Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 från Socialstyrelsen. 1-Introduktion 2-Hälsokontroll 3-Behandling. Vill du veta mer om 15-metoden

Beroende, missbruk - psykisk sjukdom Riktlinjer för missbruk och beroende 2015 Göteborg 160831 Agneta Öjehagen Professor, socionom, leg.psykoterapeut Avdelningen psykiatri Institutionen kliniska vetenskaper - Lun Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda MET . till individer med missbruk eller beroende av alkohol (prioritet 1) i kombination med kognitiv beteendeterapi till ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem (prioritet 3)

Interaktiv presentation av resultaten från rapporten omMall för genomförandeplan: - Landstinget DalarnaStor uppslutning vid årets trepartskonferens Vuxna Psykisk

Startsida - Socialstyrelse

Slutprodukten nationella riktlinjer innehåller Socialstyrelsens rekommendationer som ska ge stöd för prioritering av behandlingar och metoder inom vård och omsorg. Läs mer här. Till de nationella riktlinjerna väljer Socialstyrelsen vilka frågeställningar som man önskar att SBU tar fram underlag för Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende En heldagskonferens arrangerades den 11 oktober 2016 av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen, de fyra kommunalförbunden i länet, Kriminalvården, Göteborgs universitet och centrumbildningen CERA samt Brukarrådet för missbruksfrågor i Västra Götaland

Nationella riktlinjer Rekommendationer och indikatore

Riktlinjer. Ulf Malmström. Nationella riktlinjer. för missbruks- och. beroendevård. År 2002 påbörjade Socialstyrelsen ett arbete för att ta. fram nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevårdriktlinjer för missbruks- och beroendevår missbruk-beroende@socialstyrelsen.se Yttrande över Socialstyrelsens uppdatering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården 2014 De sju landstingen i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion, Landstinget Gävleborg, Landstinget Dalarna, Landstinget i Värmland, Landstinget Västmanland, Landstinget Sörmland Socialstyrelsen publicerade år 2007 nationella riktlinjer som gäller missbruks- och beroende-vård. Det var första gången som Socialstyrelsens riktlinjer vände sig till anställda både i soci-altjänst och hälso- och sjukvård. Detta motiveras med att de arbetar med samma målgrupp, personer som har missbruks- och beroendeproblematik De variabler som registreras kring utredning och behandling samstämmer med de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. SBR anges också i riktlinjerna som datakälla för en stor andel av de indikatorer som tagits fram för att utvärdera riktlinjerna. Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Stockhol

Missbruk och beroende av alkohol och narkotika

Nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende publiceras 2015. Riktlinjerna syftar till att ge vägledning och utgöra underlag för beslut dels på övergripande nivå i lednings- och styrningsfrågor, fördelning av resurser, val av arbetssätt inom en verksamhet och liknande, men kan också ge vägledning i beslut för enskilda personer Nationella riktlinjer för ungdomsmottagningar (docx, 46 kB) Nationella riktlinjer för ungdomsmottagningar (pdf, 69 kB) missbruk eller hedersproblematik förekommer. Därtill är det angeläget att personalen på ungdomsmottagningarna bejakar både tjejer och killar Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård By SocialNatet-Arkiv on 2007-03-02 Comments ClosedSocialNatet-Arkiv on 2007-03-02 Comments Close

Volym 2 av 2 - Regeringen

nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Bakgrund Socialstyrelsen kom 2007 ut med Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Riktlinjerna gäller både för socialtjänsten och för hälso- och sjukvården, vilket är en påtaglig nyhet för båda organisationerna och so riktlinjer som är rådgivande inom området: dels de Nationella riktlinjerna för missbruks och beroendevården (Socialstyrelsen, 2007), dels de regionala riktlinjerna (2010) för primärvården, hälsocentralerna i Kalmar län. Riktlinjerna fokuserar på kartläggning, rådgivning och behandling till patienter med risk- och missbruk av alkohol • ANDTS -riskbruk, missbruk och beroende • Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende RIKTLINJER, LOKALA RUTINER OCH BLANKETTER • Delegationsordning socialnämnden 4.2.1 Överklaga Den enskilde underrättas om hantering av överklagan. Socialsekreterare, Socialnämndens arbetsutskott, Socialnämn missbruk och beroende. Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Specialitets­föreningars nationella och internation­ella behandlings­riktlinje. Många av Sveriges Läkarförbunds specialitetsföreningar tar fram egna nationella behandlingsriktlinjer eller anpassar internationella behandlingsriktlinjer till svensk praxis

Vi behöver din hjälp att förbättra Äldreguiden

I februari 2007 presenterade socialstyrelsen nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Riktlinjerna riktar sig till både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Eftersom missbruks- och beroendefrågorna spänner över breda medicinska, psykologiska och sociala områden är även andra huvudmän berörda Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård och Socialstyrelsens handbok för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Därutöver gäller de beslut som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fattat om missbrukarvården i Stockholms stad samt den ansvars- oc Riktlinjer Torsby kommun . 2 . 3 Innehållsförteckning 2.1.1 Missbruk enligt socialtjänstlagen 2.4.1 Socialstyrelsens nationella riktlinjer för beroende- och missbruksvård.

 • Suche landwirt.
 • Varm pumpasallad.
 • Messenger glömt lösenord.
 • Dåligt tandkött.
 • Symtom hjärtfel kvinnor.
 • Big time rush säsong 4.
 • Sims 4 seasons release date.
 • Länsförsäkringar inbrott ersättning.
 • Revisorsinspektionen.
 • Ursinnig kvinna korsord.
 • Pmr radio.
 • Dragons riders of berk stream.
 • Vsbo vaggeryd.
 • Danzig stadtplan altstadt.
 • Tryckpressen.
 • Follikulit bilder.
 • Vilka fiskar passar ihop med malawiciklider.
 • Georgia cis.
 • Mainzer frühlingsfest 2018.
 • Ausmalbilder schule.
 • Rödceder åhlens.
 • Bmw x3 test begagnad.
 • Hässelby villastad tunnelbana.
 • Istället för godispåse på kalas.
 • Mtb sverige.
 • Wrigley gum.
 • Rosenthal weingläser divino.
 • Louis vuitton shoes fake.
 • Bücher die zum nachdenken anregen.
 • Rosenthal weingläser divino.
 • Enskild angelägenhet region skåne.
 • Sonne mond und sterne 2018.
 • Hur fungerar begravning om man inte är medlem i svenska kyrkan.
 • Schalins fjällbrud pris.
 • Rosenthal weingläser divino.
 • Flying tiger career.
 • Dalarnas orter.
 • Svemo tävlingskalender skoter.
 • Hus till salu nyköping södermanlands.
 • Heidelberg university hospital.
 • Gorgon warframe.