Home

Vad är personuppgifter

Vad är en personuppgift? Sidan blev senast uppdaterad: 2020-09-07. Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer klassas som personuppgifter Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? Allt som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet omfattas av begreppet personuppgifter. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser Vad är en personuppgift? All information som direkt eller indirekt går att koppla till en enskild individ (som lever!) är personuppgifter. Här är några exempel på sånt som är personuppgifter om de kan knytas till en enskild person som är i livet Personuppgifter är all information som kan kopplas till dig. Det kan till exempel vara ditt personnummer, ditt namn och din adress. Uppgifter om din hälsa och dina besök i vården är också personuppgifter Vad är skyddade personuppgifter? Folkbokföringsuppgifter är i de flesta fall offentliga. Det betyder att man får ta del av personuppgifter som namn, personnummer och adress. I vissa fall kan personuppgifterna dock vara skyddade om man till exempel är utsatt för hot eller liknande

Vad är en personuppgift? - verksamt

Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen. Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla sådana personuppgifter. Det finns dock flera undantag från förbudet. Även personnummer kan räknas till personuppgifter som är särskilt integritetskänsliga Svar. Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar levande enskild person. Olika uppgifter som tillsammans kan leda till att en viss person kan identifieras, utgör också personuppgifter Personuppgiftslagen (), ofta förkortad PUL eller PuL, var en svensk lag och var den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG.Lagen reglerade behandling av personuppgifter. Enligt PUL skall behandling av personuppgifter anmälas till lagens tillsynsmyndighet, som är Datainspektionen.. Lagen trädde i kraft den 24 oktober 1998 då den förra datalagen (1973:289) slutade gälla Dataskyddsförordningen (GDPR) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter

Integritet och behandling av personuppgifter

Vad är en personuppgift? Personuppgifter är alla uppgifter som anknyter till en identifierad eller identifierbar person. Med andra ord är personuppgifter sådana uppgifter utifrån vilka en person kan identifieras direkt eller indirekt till exempel genom att kombinera en enskild uppgift med en annan uppgift, som möjliggör identifiering Krypterade personuppgifter är inte avidentifierade så länge någon kan göra uppgifterna läsbara och därmed identifiera personen. Förstöra (gallra) Att förstöra personuppgifterna innebär att se till att de inte går att återskapa. Det är viktigt att känna till vad som krävs rent tekniskt för att uppgifterna verkligen ska förstöras

Här kan du läsa mer om vad en personuppgift är och vad som menas med behandling, samt hur du kan kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR. SCB, med organisationsnummer 202100-0837 och adress Klostergatan 23, 701 89 Örebro, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter Vad är en personuppgift? En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress och IP-nummer Vad är särskilda kategorier av personuppgifter Det är vissa uppgifter som typiskt sett är känsliga personuppgifter och som bara får behandlas med samtycke från den registrerade eller enligt vissa i GDPR uppräknade undantag

Vad en personuppgift är har jag redan berört i ett tidigare inlägg, läs mer om det här.I detta inlägg tänkte jag istället försöka bringa lite klarhet i den begreppsförvirring som jag ofta springer på när jag är ute och diskuterar frågor om personuppgiftslagen (PUL), dataskydd eller GDPR 1. Inledning - vad är personuppgifter? Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Vattenfall AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller oss eller som inhämtas av oss från annan källa Vad är GDPR (dataskyddsförordningen)? EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018 innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Det ställs idag högre krav på rutiner och processer för säker hantering av register samt krav på ansvarig ledningsnivå

Med ett personnummer kan man få reda på en stor mängd personuppgifter från de olika personuppgiftsregister som finns hos myndigheter, företag och organisationer. Med personuppgifter menas alla de uppgifter som rör en person. Exempel på personuppgifter är: mantalsskrivning, taxering, civilstånd, fastighetsinnehav, skuldsaldo. Svar. En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En fysisk person är identifierbar direkt eller indirekt genom uppgifter som exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer, IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller. Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet (läs mer på Datainspektionens hemsida).Personuppgifter inkluderar också bilder (foton) och ljudinspelningar av personer som behandlas/lagras i dator, även om inga namn nämns

Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress, men även foton på personer är personuppgifter. Ljudinspelningar som lagras elektroniskt kan också vara en personuppgift. Vad menas med behandling? Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna Vad är en personuppgift? Enligt GDPR är personuppgifter bland annat upplysningar om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras via till exempel namn, identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter eller en eller flera andra faktorer som är specifika för den fysiska personen Personuppgifter - GDPR. Vad är GDPR? GDPR står för General Data Protection Regulation - eller Dataskyddsförordningen som den heter på svenska - och är en förordning som börjar gälla inom EU:s medlemsstater från den 25 maj 2018 Personaluppgifter är hjärtat i EG:s General Data Protection Regulation (GDPR), men många människor är fortfarande osäkra på vad personuppgifter avser. Det finns inte någon definition på vad som är och inte är personuppgift så när allt kommer omkring så är det en fråga om att rätt tolka GDPR:s definition

Samlas in hela tiden. Personuppgifter samlas in hela tiden via webben, appar, sociala medier och andra tjänster. Som regelverket ser ut i dag så är det i många fall nästan omöjligt att ta. Användning av personuppgifter och lagligt stöd för hanteringen. Följande beskriver varför vi samlar in och använder personuppgifter. Utföra myndighetsutövning. Borås Stad är en myndighet och har inom flera områden ansvar för myndighetsutövning, till exempel genom att fatta beslut om försörjningsstöd, bygglov och hemtjänst En vanlig uppfattning är att man efter 25 maj kan radera sina personuppgifter. Vad gäller? Svar. Det är två olika frågor, dels när den personuppgiftsansvariga myndigheten ska radera och gallra uppgifter ur systemen på eget initiativ, dels när en registrerad ber om att uppgifterna ska raderas

Vad är en personuppgift? En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierar en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras. Detta innebär att inte endast namn och personnummer är en personuppgift, utan även en kombination av uppgifter - t ex VD på XX-bolaget eller man, 48 år boende på Själlösagatan i Brottby Det korta svaret: En personuppgiftsincident är en händelse som leder till att personuppgifter kommer i orätta händer, förloras eller uppdateras felaktigt. Dataskyddsförordningens definition: en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som. Vad är en personuppgift och vad menas med behandling? Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är. Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig digitalt Det finns tre sorters skyddade personuppgifter. Vilket skydd man får beror på hur farlig ens situation är. Sekretessmarkering.Om man har det blir skolan, sjukvården, socialtjänsten och andra myndigheter särskilt försiktiga med att lämna ut ens adress och telefonnummer

GDPR - Vad är en personuppgift? - Multisoft

 1. Vad är behandling av personuppgifter? Med behandling menas allt vi gör med personuppgifter, som till exempel samla in, registrera, lagra, radera eller sprida dem vidare. Vad är Kyrkouppgifter? Uppgifter som exempelvis vilken församling personen tillhörde när hen döptes och konfirmerades vilket datum dopet respektive konfirmationen ägde rum
 2. Det korta svaret: Personuppgifter är information som antingen (1) handlar om en identifierbar person eller (2) identifierar personen.. Dataskyddsförordningens definition: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med.
 3. Vad är en personuppgift? En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller en identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, till exempel med en identifierare som ett namn, ett personnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikator
 4. Personuppgifter. Forskning har ibland persondata som föremål för forskning. T.ex. i longitudinella studier sker forskningen över en längre tid - uppemot trettio år är inte ovanligt - och är inriktad på att följa sådant som förändringar vad gäller hälsa, sociala förändringar etc. för skilda befolkningsgrupper för att t.ex. få kunskaper om hur skilda arbetsförhållanden.
 5. Vad är en personuppgift? Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. namn; adress; personnummer; e-postadress; Även olika slags elektroniska identiteter räknas som personuppgifter om de kan kopplas till en fysisk person tex
Grönt kakel i badrummet

Personuppgifter i vården - 1177 Vårdguide

Vad är en personuppgift? Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt handlar om dig. Det kan vara ditt namn, personnummer, foton, ljudupptagningar eller något annat som kan sammankopplas med dig Lantmäteriet är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som Lantmäteriet gör, vilket betyder att Lantmäteriet är skyldig att följa gällande dataskyddslagstiftning. Ibland behandlar Lantmäteriet personuppgifter för annans räkning, till exempel kommunala lantmäterimyndigheter, och är då personuppgiftsbiträden.. På denna sida hittar du information om de insamlingar av. En förhoppning från EU är att genom GDPR få fram en harmonisering bland EU:s medlemsstater gällande den här typen av regelverk. Tidigare har det varit upp till varje land att tolka direktivet om skydd av personuppgifter, men från och med 25 maj 2018 kommer alltså samma lagtext gälla i alla EU-länder. Vad är skillnaden från PUL Flavonoider är inte näringsämnen på samma sätt som vitaminer och mineraler, men verkar ha liknande effekt som C- och E-vitamin vad gäller att skydda våra celler mot oxidativ stress. Här kan du läsa mer om flavonoider

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter? En personuppgift är all slags information som kan hänföras till dig som fysisk person. Exempel på detta är namn och personnummer, men även bilder, ljudupptagning eller din dators IP-adress. Vissa personuppgifter ses som känsliga, exempelvis medlemskap i ett. Förutom vad som beskrivs ovan hanterar vi i somliga fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t.ex. på grund av vår bokföringsskyldighet eller begäran från myndighet. Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet. 4

"Sällskapsresan" är tillbaka – som musikal

Personuppgift - Vad är en Personuppgift? Ordlista Ratsi

 1. Behandlingen av personuppgifter i vår övriga verksamhet är oftast nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för myndighetsutövning eller när vi ska utföra en uppgift av allmänt intresse. Så gallrar vi uppgifter. Vi får inte spara personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet
 2. Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift om du tydligt kan identifieras på bilden
 3. Känsliga personuppgifter som livsåskådning, sexualliv, hälsa etc. är ofta sådana. Samlas detta in på en redan identifierad person eller om de tillsammans med andra uppgifter går att identifiera personen med dessa så räknas det som personuppgifter. Även lokaliseringsuppgifter av exempelvis tjänstebilar är också en personuppgift
 4. Personuppgifter får bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Alltså, uppgifter som samlas in för ett visst syfte, får inte sedan användas för helt andra syften
 5. Vad är en integritetskänslig uppgift? Begreppen extra skyddsvärd personuppgift eller integritetskänslig personuppgift är något som ofta diskuteras. Det är inte riktigt klargjort vilka uppgifter som tillhör dessa begrepp
 6. i) personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. I fråga om första stycket d gäller dock att en behandling av personuppgifter för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål inte skall anses som oförenlig med de ändamål för vilka uppgifterna samlades in

Personuppgifter hos Skatteverket Skatteverke

Det är antingen anläggningens innehavare eller den som råder över starkströmsanläggningen som har ansvaret för att kraven som finns i elsäkerhetslag, elsäkerhetsförordning och relevanta föreskrifter är uppfyllda. Du kan hitta mer om vad som gäller för vindkraftverk på webbplatsen vindlov.se. vindlov.se webbplat Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer räknas som personuppgifter. Registreringsskylten på en bil kan vara en personuppgift om det går att koppla bilen till en person. Film: Vad är en. Fråga: GDPR handlar ju om personuppgifter, men hur vet jag vad jag vilka uppgifter jag får eller inte får hantera?Vad är GDPRs definition av en personuppgift? Svar: GDPR definierar en personuppgift på följande sätt: an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number. Vad är en personuppgift? Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Norrtälje kommun behandlar personuppgifter i alla verksamheter och följer gällande lagstiftning i dataskydd. För att personuppgifter ska få behandlas måste det finnas lagstöd

Det här behöver ni veta - Datainspektione

 1. Dataskyddsförordningen förbjuder all hantering av personuppgifter utan stöd i lag. Ett sätt att göra hantering av personuppgifter laglig är att be den registrerade personen om lov. Om du ber om lov på rätt sätt, och personen på ett formellt korrekt sätt säger att det är OK, så är hanteringen laglig eftersom du fått personens samtycke till hanteringen
 2. Vad är GDPR? GDPR är en förkortning av General Data Protection Regulation (allmän dataskyddsförordning). Dataskyddsförordningen reglerar behandlingen av personuppgifter och har tillämpats i alla EU-länder från och med 25.5.2018
 3. Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgift? En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som är i livet, t.ex. kontaktuppgifter, personnummer, org. nr för enskild firma, fastighetsbeteckning, kundnummer och fotografier där personer går att känna igen
 4. Uppgifter om dig som medlem i Vision är personuppgifter enligt lag. Vision är mån om att behandla dina och våra andra medlemmars personuppgifter ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. I samband med din medlemsansökan godkänner du att vi har rätt att behandla dina personuppgifter
 5. Vad är GDPR, den nya EU-förordningen som trädde i kraft 25 maj 2018? Vi ger dig en kort sammanfattning av bokstavskombinationen från Bryssel
 6. Skyddad identitet är i Sverige en metod för att skydda personer som är utsatta för ett konkret och allvarligt hot. Begreppet skyddade personuppgifter är en samlingsrubrik som Skatteverket använder för de olika skyddsåtgärderna sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter.. Uppgifter inom folkbokföringsverksamheten är i regel offentliga enligt 22 kap. 1.
 7. PUL handlar snarare om vad som görs med informationen när den väl är insamlad eller registrerad. 2. Anmälan till Datainspektionen (som kommer byta namn till Integritetskyddsmyndigheten): Om det uppstår säkerhetsproblem, till exempel ett dataintrång eller om personuppgifter oavsiktligt försvinner eller tappas bort, måste ni anmäla det till Datainspektionen inom 72 timmar

GDPR är tillämplig om mobilnumret eller e-postadressen kan knytas till en fysisk person och därför är en personuppgift, samt om uppgifterna behandlas automatiskt (t.ex. i en Excel fil) eller på annat sätt (t.ex. papper) i ett register Vad kan polisen göra då? - Förutom att spåra ligor framför allt jobba med att stärka upp säkerhetskraven på företag som har sådana personuppgifter som går att sälja. Det kommer till exempel nya EU-regleringar för detta under 2018. Intervjun är från :februari 2018

GDPR - Vad är en personuppgift

 1. Vad är en känslig personuppgift? Känsliga personuppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök
 2. Buller är oönskat ljud som upplevs som störande och som i svårare fall kan skada hörseln. Vad som upplevs som buller och hur man påverkas varierar från person till person. Hur vi mår påverkar också känsligheten för buller. Den som är stressad och trött störs lättare av olika ljud än den som är i balans
 3. Vad är en personuppgift. Till personuppgifter räknas all information som kan kopplas till en nu levande person. Det kan till exempel vara ett personnummer, ett namn, en adress, en bild eller en film. Uppgifter om hälsa och besök i vården är också personuppgifter
 4. är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare. Driftinformation Statens personadressregister, SPA
 5. Vad är GDPR? EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018 och innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter.Det kommer att ställas krav på nya rutiner och processer för säker hantering av register samt krav på ansvarig ledningsnivå
 6. Men vad är det verkligen de använder dessa uppgifter till? Det är den fråga som har ställts och besvarats i EU och är grunden till att en ny europeisk dataskyddsförordning vid namn GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft i maj 2018
sätta kakel i fiskben

Den här informationstexten är i första hand framtagen för fyra kategorier av personer som Kivra behandlar personuppgifter om, nämligen för: Användare Besökare (Besökare på Kivras webbplats, Facebooksida, Instagram, LinkedIn, Twitter och i Kivras kundtjänst Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns

Känsliga personuppgifter - Datainspektione

Känsliga personuppgifter är personuppgifter som direkt eller indirekt avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse osv. Känsliga personuppgifter får behandlas i en databas då de har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av ärendet. Ömtåliga personuppgifter När du lämnar dina personuppgifter till oss på Svedea vill vi att du ska känna dig trygg med att uppgifterna används på ett säkert sätt och bara i syften som vi informerar om. I den här texten kan du läsa om hur Svedea behandlar personuppgifter och vilka som är dina rättigheter i detta sammanhang Scotch Malt Whisky . Scotch Whisky är onekligen den ledande inhemska produkten som tillverkas i Skottland och därmed är den även avgörande för ekonomin inte enbart i Skottland utan även också för hela Storbritannien. Sedan mer än 100 år har man exporterat Scotch Whisky över hela världen vilket gör den till den viktigaste exportvaran Detta är självklart bara ett av många sätt som en bedragare kan komma över ett personnummer men det är ändå viktigt att göra vad man kan för att inte underlätta för en bedragare. Vill du känna dig ännu tryggare att ingen annan använder ditt personnummer felaktigt eller få hjälp och assistans och olyckan skulle vara framme så kan du just nu skaffa vårt ID-Skydd till sommarpris

personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. I fråga om första stycket d gäller dock att en behandling av personuppgifter för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål inte skall anses som oförenlig med de ändamål för vilka uppgifterna samlades in Vad menas med personuppgift? Jag är nyfiken på vad du tänker på så dela gärna med dig och lämna en kommentar så svarar jag på den så snart jag kan. Tack att du tar dig tid att läsa detta, du får gärna dela inlägget om du tyckte att det var till hjälp Uppgifter om barn är alltid extra skyddsvärda. Det innebär att vi generellt är varsamma i all behandling av personuppgifter i vår verksamhet. Uppgifter som redan idag omfattas av sekretess gäller fortfarande oberoende av dataskyddsförordningens krav på försiktighet vad gäller behandling av personuppgifter i vår verksamhet

Vad är personuppgifter? Europeiska kommissione

Vad är en personuppgift? Om vi tar bort namn och personnummer har vi väl anonymiserat uppgifterna? IP-nummer kan väl inte vara en personuppgift? Osv osv. Den legala definitionen av en personuppgift återfinns i art 4. Där anges kortfattat att en personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt identifierar en person Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen Vad innebär Skatteverkets förmedlingsuppdrag? Skatteverket har ett förmedlingsuppdrag som innebär att vi ska förmedla post, via en postoperatör, till den som har skyddade personuppgifter. Förmedlingsuppdraget är till för att du som har skyddade personuppgifter ska kunna få din post även från personer och organisationer som inte har tillgång till din riktiga adress Det innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål som inte är alltför allmänt hållna och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. Uppgifterna får inte heller sparas längre än nödvändigt. Dina uppgifter kommer att kunna behöva sparas Vad är en personuppgift? Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person vare sig den kopplingen är direkt eller indirekt. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och födelsedatum. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden

Personuppgiftslagen - Wikipedi

Det finns vuxna som inte vet vad skyddade personuppgifter är eller hur det fungerar. Då får man själv förklara och berätta för lärare, läkare, tandläkare eller andra vad som är speciellt med en och vad man behöver för hjälp. Det är inte meningen. Vuxna borde ta reda på vad som gäller och hjälpa till Vitikultur och vinifikation är vanliga begrepp när man talar om vin, bland annat i media. Ju mer vi får veta om vin, desto fler begrepp får vi höra och det är inte alltid så lätt att förstå vad de betyder Vad är personuppgifter? Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden Det är viktigt att du tar del av informatonen. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. Vad är en personuppgift? All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet är personuppgifter. Även foton och ljudupptagningar på individer kan vara personuppgifter även om inga namn nämns

Eva Rydberg omUtomhusklinker Waikiki

Dataskyddsförordningen GDPR - Datainspektione

Ellevios utgångspunkt är att inte spara personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål för vilket de har samlats in. De personuppgifter som vi samlar in behandlas för olika ändamål och sparas på grund av dessa och bestämmelser i lag (till exempel innbär bokföringslagen att vi behöver spara vissa uppgifter i 7 år) under olika lång tid Vad är pseudonymisering av personuppgift? Pseudonymisering innebär att man använder till exempel ett annat namn eller ett nummer istället för riktiga personuppgifter. Det finns en koppling till en levande person mellan de påhittade uppgifterna och de riktiga personuppgifterna

Det är bara de medarbetare i kommunen som behöver ta del av dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter som får ta del av dina personuppgifter. Beroende på vad det gäller kan detta vara handläggare, IT-tekniker, administrativ personal, rektorer, lärare, bibliotekarier eller någon av kommunens leverantörer Det är därför viktigt för oss att du förstår vad vi gör med dina personuppgifter samt att du känner ett förtroende i att vi behandlar personuppgifter om dig på ett tryggt och säkert sätt. Som personuppgiftsansvarig arbetar Nordnet ständigt med att säkerställa att våra produkter och tjänster samt interna processer möter de krav som ställs vid behandling av personuppgifter Vad är skillnaden på ränta och räntesats? Behandling av personuppgifter. De personuppgifter du lämnar hos Lånekoll via Internet, telefon eller mail registreras i vår kunddatabas. Lånekoll är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar och upprätthåller god registervård För att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, patienter, fastighetsägare, näringsidkare, myndigheter med flera behandlar Region Gotland personuppgifter. Uppgifterna behövs bland annat för handläggning av ansökningar, patient- eller elevdokumentation m.m. Endast behörig personal har tillgång till registren och kan söka i dem

Vad är en personuppgift? Rättslig vägledning Skatteverke

Vad är ett holdingbolag? Ett holdingbolag, även kallat förvaltningsbolag, är ett bolag som äger aktier i andra bolag. Syftet med ett holdingbolag är att kontrollera dotterbolag och andra företag som holdingbolaget äger aktier i och fungerar som en praktisk organisation för att optimera distribuerandet av vinster och för att finansiera andra företag Vad innebär det för dig som besöker våra webbar? Kriminalvården behandlar personuppgifter som lämnas in till Kriminalvården eller samlas in genom vår webbplats (www.kriminalvarden.se) enligt framtagna regler i enlighet med GDPR. Vi är skyldiga att informera våra användare vad, när och varför vi sparar information om våra användare Vad är egentligen tanniner i vin? Den frågan får vi ofta och den är inte helt lätt att besvara. Alla vet vi att tanninerna är den sträva, något bittr Vad är en personuppgift och vad innebär det att kommunen behandlar personuppgifter? En personuppgift är all slags information som kan knytas till en levande fysisk person. Namn, adress, telefonnummer och personnummer är exempel på personuppgifter. Även annan information som kan knytas till en människa är en personuppgift Känsliga personuppgifter är personuppgifter om exempelvis etniskt ursprung, politisk åskådning, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackliga organisationer, information om hälsa eller sexliv och sexuell läggning, samt genetiska eller biometriska data; Vad

Dataskyddsförordningen (DSF), eller allmänna dataskyddsförordningen (engelska: General Data Protection Regulation, GDPR), är en europeisk förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen.Förordningen utgör grunden för skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter inom unionen, en grundläggande. Nu är det ju bevisligen så att vi är ett bottenlag Strängnäs är inne på sin sjätte allsvenska säsong och de fyra senaste har man kvalificerat sig för SSL-kval varje gång. Det hade man även som mål inför denna säsong men efter fem spelade matcher har man bara fyra poäng och man ligger på nedflyttningsplats Om du är deltagare i en studie behandlar vi dina personuppgifter så länge som det behövs för att säkerställa forskningens kvalitet. Vad gäller allmänna handlingar hanteras personuppgifter i dessa i enlighet med vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105), arkivlagen (1990:782) samt Riksarkivets föreskrifter

MFoF Informerar 2019:6 - Skyddade personuppgifter - Ökat skydd för hotade och förföljda personer MFoF informerar 2019:7 - Upplysningar och utredningar om vårdnad, boende och umgänge när en part har skyddade personuppgifter Vad är underhållsstöd? 10 januari 2020 Vad är en intresseavvägning och när får vi stödja oss på en sådan? Även om ni inte har ingått ett avtal med den enskilde eller inhämtat den enskildes samtycke finns det ibland en möjlighet att ändå behandla enskildas personuppgifter på ett lagenligt sätt

”Det kommer fler vargar till Skåne” - SydsvenskanEllen BergströmSkriva personligt brev | Vardagspusslet med barn, varav enHavsten – drömmen för uteplatsen – Susan TörnqvistPoster: John Bauer - Poster - Discshop

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter? Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär Vad är en personuppgift? En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, köphistorik, ärendeinformation och fotografier utgör personuppgifter Sådana namn är nödvändigtvis inte mindre äkta än namn som är registrerade hos en myndighet. För att rekvisiten ska vara uppfyllda vad gäller exempelvis olagliga former av oäkthet, såsom urkundsförfalskning, kan det krävas att någon vilseletts samtidigt som någon form av uppsåtligt vinningsrekvisit föreligger Vad är personuppgifter? Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig som person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning, registreringsskylt på bilen eller telefonnummer Målet är att skapa en enhetlig behandling av personuppgifter inom idrottsrörelsen och att förenkla den specifika information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen måste känna till. Varje förbund eller förening har ett ansvar att informera sina medlemmar om uppförandekoden samt att säkerställa att det finns någonstans dit medlemmar kan rapportera missbruk

 • Medkänsla empati.
 • Frachtführer im festeinsatz gesucht.
 • Regler hos farmor.
 • Fettsugning efteråt.
 • Teleborg bibliotek.
 • Mäklarhuset gnosjö.
 • Spå framtiden i handen.
 • Grs kolv blaser r93.
 • Kausalitet ekonomi.
 • Iphonex 256gb.
 • Vibliotek tapas restaurang malmö 211 40 malmö.
 • Underklassmusik.
 • Boxer temperament lojal.
 • Landesbibliothek linz.
 • Kingsley sarfo mff.
 • European social survey round 8.
 • La marina benidorm.
 • Bluefish tabletter.
 • Tobisviks camping facebook.
 • Vandrarhem malmköping.
 • Virtual pc windows 10 home.
 • Synonym for behøves.
 • Pizza neapel.
 • Panasonic lumix dc gx800 objektiv.
 • Patriot sverige.
 • Bryt och lås utbildning.
 • Tegelhus 50 tal.
 • Executive paket passat 2015.
 • Statistikens grunder pdf.
 • Vad kallas de kemister som trodde att de kunde framställa guld.
 • Electrolux kylskåp avrinningshål.
 • Vinprovning sundsvall.
 • Impingement prognos.
 • Beste affiliate produkte.
 • Media player 64.
 • Evr reglersystem manual.
 • Ersättning examensarbete skatt.
 • Hamburg konzerthalle.
 • Kooperativet street food.
 • Djurrättsalliansen malmö.
 • Pantai cenang map.